Sąd Rejonowy w Przemyślu 
II Wydział Karny 
ul. Mickiewicza 14
37-700 Przemyśl 
Biuro Obsługi Interesantów: tel. 16 679-45-50
Czytelnia: tel. 16 679-45-55
 
Data wysłania: 19 stycznia 2023r.
Sygnatura akt: II K  373/22
Referent sprawy: SSR Agnieszka Tworzydło
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
    Sąd Rejonowy w Przemyślu  II Wydział Karny sygn. akt II K 373/22 zawiadamia o terminach rozpraw, które odbędą się w dniach:
-  30.01.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  13.02.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  27.02.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  13.03.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  27.03.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
w tutejszym Sądzie przy ul. Mickiewicza  14 w sprawie oskarżonych Marcela Pazery, Michała Pazery.
Obecność nieobowiązkowa. 
            Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu
Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Miszczyszyn - Kowal 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu na podstawie § 100a ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
P O U C Z E N I E
POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM
 
Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy (art. 384§ 2)1).
Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53). 
W tym celu pokrzywdzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia (jeżeli nie wyznaczono rozprawy) oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. W przypadku nie uczestniczenia w rozprawie z powodu braku prawidłowego powiadomienia o jej terminie oświadczenie takie pokrzywdzony może złożyć najpóźniej bezpośrednio po wywołaniu sprawy na pierwszej rozprawie, o której został powiadomiony.
Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje ( art. 51§2).
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub wniosek o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 49a).
Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego. 
 
1) jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego ( Dz.U.2018.1987 t.j. z dnia 2018.10.17 z późn. zm.).  
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zawiadomienie II K 373/222023-01-19Witold ŚwieżyDownload this file (Zawiadomienie II K 373/22)II K 373/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 19 styczeń 2023 Aktualizowany dnia: 19 styczeń 2023
Opublikowany przez: Witold Świeży Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 48 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-01-19 08:32:27 Witold Świeży Wersja oryginalna