Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU

Numer identyfikacyjny REGON

00032441200000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sad@przemysl.sr.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

karolina.buczek@przemysl.sr.gov.pl

Telefon kontaktowy

166794521 Data

2021-02-04

Miejscowość

Przemyśl

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat

Powiat m. Przemyśl

Gmina

M. Przemyśl (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

1

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

1

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

1

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Sąd Rejonowy w Przemyślu ma siedzibę w budynkach przy:

 • Mickiewicza 14
 • Dworskiego 6

1)Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Mickiewicza. Budynek jest przystosowany do poruszania się osób  niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Dostęp na wyższe kondygnacje zapewniają platformy przyschodowe (obsługiwane przez pracowników ochrony). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów tj. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt, Biuro Podawcze i Kasa Sądu zlokalizowane są na parterze budynku.

2)W budynku przy ul. Dworskiego 6 znajduje się V Wydział Gospodarczy. Do budynku prowadzi wejście od ul. Dworskiego,  pomieszczenia Sądu znajdują się na I piętrze, na które prowadzą schody. Obiekt nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych (brak windy).

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększo

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   1

Liczba aplikacji:                                               0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url

przemysl.so.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2021-02-25

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                   0

Liczba aplikacji:                                               0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy: zwiększyć/zmniejszyć tekst, zwiększyć kontrast, zmienić w negatyw kontrast, zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej), reset wprowadzonych zmian, wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych

Sąd Okręgowy w Przemyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony intern

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b.  Kontakt korespondencyjny

c.  Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

[ X ] TAK

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

[ X ] NIE

internetowych

[ X ] TAK

e.  Przesyłanie faksów

f.   Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

[ X ] TAK

aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

[ X ] TAK

migowego:

[ X ] w ciągu 1 dnia roboczego

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?[ X ] NIE

 

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 lipiec 2023 Aktualizowany dnia: 05 lipiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1619 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-05 00:29:47 Przemysław Kisała Wersja oryginalna