Ogłoszenia SR Przemyśl

Sygn. aktINs 561/19

 OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 4 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) wzywa spadkobierców po zmarłym Henryku Wojtowicz s. Tadeusza i Michaliny do odbioru depozytu pieniężnego złożonego przez wnioskodawcę zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 03 października 2019r. - w terminie 3 lat od dnia ukazania się ogłoszenia informując, że niepodjęcie depozytu w powyższym terminie skutkować będzie jego likwidacją z mocy prawa - przejściem na Skarb Państwa złożonej do depozytu kwoty.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 561/192023-03-31Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 561/19)ogłoszenie Ns 561/19

Sygn. akt I Ns 411/22

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 411/22 ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Przemyśl – Prezydenta Miasta Przemyśla o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności udziału, wynoszącego 7/20  części nieruchomości gruntowej, należący do zmarłej Kelii Nick, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 575 o pow. 0,0508 ha,  obręb 207, położona w Przemyślu, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o nr PR1P/00005421/2.

Sygn. akt I Ns 386/21

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się z wniosku  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości z siedzibą w Przemyślu oraz EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Wandzie Ewie Pająk,  c. Stanisława i Stefanii,  ostatnio zamieszkałej w Przemyślu, zmarłej 31.08.2020 r. w Huwnikach.

Sygn. akt I N 737/22

                            

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu ogłasza, że w dniu 19 grudnia 2022 r., zostały złożone przez wnioskodawców Monikę Rudnicką i Łukasza Rudnickiego wykazy inwentarza po Grażynie Rudnickiej, PESEL: 55110110721, zmarłej 20 marca  2022 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałej: ul. Opalińskiego 19/55, 37-700 Przemyśl.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 737/222023-02-10Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 737/22)ogłoszenie Ns 737/22

Sygn. akt I Ns 22/21

                            

Ogłoszenie o spisie inwentarza

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu ogłasza o wydaniu postanowienia z dnia 2 grudnia 2022 r. o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Wiesławie Szabadze, synu Stanisława i Janiny PESEL: 48120910539, zmarłym w dniu 29 maja 2020  r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałym w Przemyślu, przy ul. 3 maja 46/7.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 22/212023-01-24Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie I Ns 22/21)ogłoszenie I Ns 22/21

Sygn. akt I Ns 210/22

 

 

O G Ł O S Z E N I E

              Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania  w sprawie z wniosku Jerzego Fiń o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10 o powierzchni 1,18 ha, położonej w miejscowości Grochowce, gmina Przemyśl, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze PR1P/00026387/4.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 210/222023-01-19Katarzyna BłahutDownload this file (Ogłoszenie I Ns 210/22)Ogłoszenie I Ns 210/22

Sąd Rejonowy w Przemyślu 
II Wydział Karny 
ul. Mickiewicza 14
37-700 Przemyśl 
Biuro Obsługi Interesantów: tel. 16 679-45-50
Czytelnia: tel. 16 679-45-55
 
Data wysłania: 19 stycznia 2023r.
Sygnatura akt: II K  373/22
Referent sprawy: SSR Agnieszka Tworzydło
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
    Sąd Rejonowy w Przemyślu  II Wydział Karny sygn. akt II K 373/22 zawiadamia o terminach rozpraw, które odbędą się w dniach:
-  30.01.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  13.02.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  27.02.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  13.03.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
-  27.03.2023 r. godz. 09:30, sala nr 8 
w tutejszym Sądzie przy ul. Mickiewicza  14 w sprawie oskarżonych Marcela Pazery, Michała Pazery.
Obecność nieobowiązkowa. 
            Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu
Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Miszczyszyn - Kowal 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu na podstawie § 100a ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
P O U C Z E N I E
POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM
 
Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy (art. 384§ 2)1).
Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53). 
W tym celu pokrzywdzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia (jeżeli nie wyznaczono rozprawy) oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. W przypadku nie uczestniczenia w rozprawie z powodu braku prawidłowego powiadomienia o jej terminie oświadczenie takie pokrzywdzony może złożyć najpóźniej bezpośrednio po wywołaniu sprawy na pierwszej rozprawie, o której został powiadomiony.
Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje ( art. 51§2).
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub wniosek o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 49a).
Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego. 
 
1) jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego ( Dz.U.2018.1987 t.j. z dnia 2018.10.17 z późn. zm.).  
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zawiadomienie II K 373/222023-01-19Witold ŚwieżyDownload this file (Zawiadomienie II K 373/22)II K 373/22

Sygn. akt I Ns 787/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku:

- po Marii Martowicz zm. 26.11.1979 roku w Bachórcu, z zawodu: brak danych,  ostatnio zamieszkałej w  Bachórcu;

- po Józefie Siry zm. 13.11.1978 roku w Przemyślu, z zawodu: brak danych,  ostatnio zamieszkałemu w Bachórcu.

W skład spadku po Marii Martowicz wchodzą nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Bachórzec, gmina Dubiecko, o numerach: 557, 558, 559, 1533/1, 1533/2, 1458/60, 565, 566, 556/1, 556/2  o łącznej powierzchni  2,4851 ha.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 787/212023-01-11Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 787/21)Ogłoszenie I Ns 787/21

Sygn. akt I Ns 888/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Genowefie Jakubek zm. 06.04.2019 r. w Przemyślu,
z zawodu: brak danych,  ostatnio zamieszkałej w  Przemyślu.

Spadkodawczyni pozostawiła testament.

Skład spadku nie jest znany.

Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 888/222023-01-11Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 888/22)Ogłoszenie I Ns 888/22

Sygn. akt I Ns 870/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie  o stwierdzeniu nabycia spadku po Józefie Tymoczko zm. 09.12.2020 roku w Przemyślu, c. Stefana i Marii, z zawodu: brak danych, ostatnio zamieszkałej w Żurawicy.

W skład spadku wchodzi nieruchomość, oznaczona jako działki nr 1418/3, nr 1418/6, nr 174/2, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00042746/7

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 870/222023-01-11Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 870/22)Ogłoszenie I Ns 870/22

Sygn. akt I Ns  170/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania  w sprawie z wniosku Jadwigi Łoś o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Kopysno, gmina Fredropol,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 40 (o powierzchni 0,92 ha, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  PR1P/00017387/8) i 24 (o powierzchni 0,40 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta).

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 170/222023-01-05Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 170/22)Ogłoszenie I Ns 170/22