Ogłoszenia SR Przemyśl

Sygn. akt I Ns 264/22

O G Ł O S Z E N I E

 

            Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział  Cywilny do sygn. akt I Ns 264/22 zawiadamia, że z wniosku Zenona Cichoń, zam. w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 56/66 zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia przez Zenona i Marię (małżonków) Cichoń udziałów we współwłasności w niewydzielonych częściach nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Pułaskiego stanowiącej działkę nr 1923 w obr. 202 m. Przemyśla o pow. 0,0320 ha, zabudowaną domem wraz z murowanym garażem, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw nr PR1P/00001197/4.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 264/222022-12-01Małgorzata MalikDownload this file (Ogłoszenie I Ns 264/22)Ogłoszenie I Ns 264/22

Sygn. akt I Ns 201/22

O G Ł O S Z E N I E

          Przed  Sądem   Rejonowym  w  Przemyślu I Wydział Cywilny do sygn. akt  I Ns 201/22 z wniosku Dariusza Zembronia, zam. w Wołominie toczy się  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Aleksandrze Zembroń z domu Siwiec, córce Franciszka i Anieli, zmarłej 22.11.2021 r. w miejscowości Winne Podbukowina i tam zamieszkałej.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 201/222022-12-01Małgorzata MalikDownload this file (Ogłoszenie I Ns 201/22)Ogłoszenie I Ns 201/22

Sygn. akt I Ns 631/22

 

Ogłoszenie o spisie inwentarza

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu ogłasza o wydaniu postanowienia z dnia 6 października 2022 r. o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Waldemarze Nycz, PESEL: 64051006675, zmarłym w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Hucie Deręgowskiej, ostatnio stale zamieszkałym w Przemyślu, ul. Puszkina 12A.

Starszy Referendarz Sądu Rejonowego

Elżbieta Długosz-Babiak

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 631/222022-11-25Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 631/22)Ogłoszenie I Ns 631/22

Sygn. akt I Ns 292/22

O G Ł O S Z E N I E

 

      Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny podaje do publicznej wiadomości, że na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. w zw. z art. 510 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono z urzędu dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Marka Bochenka kuratora w osobie radcy prawnego Grzegorza Wybranowskiego z Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 58 lok. 20  do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym w sprawie z wniosku Małgorzaty Kirsch z udziałem  Elżbiety Ryzner, Leona Bochenka i Marka Bochenka o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Bochenku zm. 03.08.2019 r. w Maćkowicach i Michalinie Bochenek zm. 27.02.2022 r. w Maćkowicach.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 292/222022-11-25Małgorzata MalikDownload this file (Ogłoszenie I Ns 292/22)Ogłoszenie I Ns 292/22

Sygn. akt I Ns 628/22

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 628/22 wydał postanowienie z dnia 4 października 2022 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Przemyskiemu - Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przemyślu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) wraz z odsetkami naliczonymi od przedmiotowej kwoty do dnia jej przekazania na rachunek depozytowy, pozostałej po zmarłym Zygfrydzie Barwickim s Henryka i Heleny, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty ma nastąpić na rzecz jego spadkobierców na ich wniosek, po wykazaniu nabycia spadku po zmarłym i w częściach w jakich spadek nabyli.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 628/222022-11-10Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 628/22)Ogłoszenie I Ns 628/22

Sygn. akt I Ns 316/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Józefie Perłak zm. 12.05.2019 roku w Przemyślu, z zawodu: brak danych,  ostatnio zamieszkałemu w  Kosienicach.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 316/212022-11-09Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 316/21)Ogłoszenie I Ns 316/21

Sygn. akt I Ns 814/22

                            

O G Ł O S Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 814/22 wydał postanowienie z dnia 26 października 2022 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Miejskiej Przemyśl – Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Przemyślu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przemyślu kwoty 432,55 zł (czterysta trzydzieści dwa złote 55/100)  wraz z odsetkami naliczonymi od przedmiotowej kwoty do dnia jej przekazania na rachunek depozytowy, pozostałej po zmarłej Danieli Ossowskiej-Gąsior c. Eryka i Anieli, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty ma nastąpić na rzecz jego spadkobierców na ich wniosek, po wykazaniu nabycia spadku po zmarłym i w częściach w jakich spadek nabyli.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 814/222022-11-09Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 814/22)Ogłoszenie I Ns 814/22

Sygn. akt I Ns 280/17

O G Ł O S Z E N I E

 

           Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku  Gminy Żurawica – zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 4 Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) wzywa spadkobierców Ireny Czarneckiej lub ich zstępnych do odbioru depozytu pieniężnego złożonego przez wnioskodawcę zgodnie z prawomocnym postanowieniem z dnia 13.12.2018r.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 280/172022-11-08Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 280/17)Ogłoszenie I Ns 280/17

Sygn. akt I Ns 773/22

O G Ł O S Z E N I E

 

        

            Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny informuje, że w dniu 10 października 2022 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Halinie Kędzior, posiadającej nr PESEL 50032208466, zmarłego w dniu 31 grudnia 2015 roku w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałej w Przemyślu przy ulicy Barskiej 4/6.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 773/222022-11-08Małgorzata MalikDownload this file (Ogłoszenie I Ns 773/22)Ogłoszenie I Ns 773/22

Sygn. akt I Ns 599/22

O G Ł O S Z E N I E

 

            Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny informuje, że w dniu 28 września 2022 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Sokołowskim s. Antoniego, posiadającego nr PESEL 30112202333, zmarłego w dniu 23 stycznia 2020 r. w, ostatnio stale zamieszkałego w Przemyślu.

            Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku oraz zapisobiercy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 599/222022-11-08Małgorzata MalikDownload this file (Ogłoszenie I Ns 599/22)Ogłoszenie I Ns 599/22

Sygn. akt I Ns 592/22

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny informuje, że w dniu 28 września 2022 r.  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Teodorowicz s. Karoliny z d. Puszyńska zmarłym w dniu 01 stycznia 1961 r. ostatnio stale zamieszkałym w Przemyślu oraz po Michale Teodorowicz s. Karoliny  z d. Puszyńska zmarłym w dniu 01 stycznia 1961 r. ostatnio stale zamieszkałym w Przemyślu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 592/222022-11-07Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 592/22)Ogłoszenie I Ns 592/22