Ogłoszenia SR Przemyśl

Data 12/09/2023r.

Sygnatura sprawy I Ns 676/19

Skład rozpoznający sprawę: Referendarz sądowy Iwona Kuźniar

(w odpowiedzi należy podać sygn. akt)                                                                                       

 

                                 

Następcy prawni Mirosława Foryś                                                                                                          

                                                                      

             

                                                   W E Z W A N I E

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 676/192023-09-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 676/19)ogłoszenie Ns 676/19

Sygn. akt I Ns 770/19

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 770/192023-09-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 770/19)ogłoszenie Ns 770/19

Sygn. akt I Ns 432/23

 

 

POSTANOWIENIE

Dnia 26 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Bylińska-Slisz

Protokolant - asyst, sędziego Paulina Majka-Król

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2023 r. w Przemyślu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

przy udziale Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Mieczysława Kiełbasa, Elżbiety Długosz, Małgorzaty Kiełbasa, Zbigniewa Kiełbasa, Anny Swiętczak

o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu złożonego w sprawie I Ns 1887/13

 1. stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu w’ kwocie 240,98 (dwustu czterdziestu 98/100) złotych wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania sum depozytowych wpłaconej przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach i zaksięgowanej w księdze depozytów - poprzez przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
  Załączniki:
  Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
  1ogłoszenie Ns 432/232023-08-25Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 432/23)ogłoszenie Ns 432/23

Sygn. akt I Ns 913/22

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Bylińska-Slisz

Protokolant: asystent sędziego Iwona Rydzy

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2022 roku w Przemyślu

na posiedzeniu niejawnym

z urzędu

sprawy z udziałem Powiatu Przemyskiego - Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Zdzisława Sieńkowskiego, Józefa Sieńkowskiego, Zofii Motyka

o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie sygn. Ns 1386/10

postanawia:

 1. stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu w postaci kwoty 693,45 zł (sześciuset dziewięćdziesięciu trzech złotych 45/100) wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania sum depozytowych, złożonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 24 marca 2010 roku sygn. akt Ns 1386/10, poprzez przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
  Załączniki:
  Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
  1ogłoszenie Ns 913/222023-08-25Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 913/22)ogłoszenie Ns 913/22

Sygn. akt I Co 928/23

                                                       O G Ł O S Z E N I E 

                                                                                                         

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny informuje, że dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Łukasza Kowala, ostatnio zamieszkałego: 37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 2/1, ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Ryszarda Górala, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Przemyślu, ul. Stanisława Konarskiego 4/6, celem ochrony praw dłużnika w przyszłej sprawie egzekucyjnej o opróżnienie lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku przy ulicy Waygarta numer 2 w Przemyślu, prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego: prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 20 lutego 2023 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I C 689/21, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (w zakresie pkt I i III), w dniu 23 czerwca 2023 r.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Co 928/232023-09-05Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie I Co 928/23)ogłoszenie I Co 928/23

Sąd Rejonowy w Przemyślu

I Wydział Cywilny

ul. Mickiewicza 14

37-700 PRZEMYŚL

Informacji w sprawach udziela BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

tel. 16 679-45-50

poniedziałek 7:30 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data 30/08/2023r.

Sygnatura sprawy I Ns 11/20

Skład rozpoznający sprawę: Referendarz sądowy Iwona Kuźniar

(w odpowiedzi należy podać sygn. akt)

 

 

              Następcy prawni Dariusza Kamieńskiego s. Krystiana i Ewy

                                                                                                                                             

                                                                                   

                                                                      

W E Z W A N I E

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 11/202023-08-31Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 11/20)ogłoszenie Ns 11/20

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt  N 393/23

 

 

W trybie art. 6363 par. 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Przemyślu ogłasza, że w dniu 06 lipca 2023 r. został złożony przez Agnieszkę Hylińską wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego przez Łukasza Hylińskiego pod firmą Łukasz Hyliński – Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowo - Usługowe, pod adresem 37-751 Jawornik Ruski 25 A.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie N 393/232023-08-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie N 393/23)ogłoszenie N 393/23

Sygn. akt I Ns 830/22

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Janie Łapisz zm. 19.04.1976 roku w Przemyślu, z zawodu: brak danych,  ostatnio zamieszkałemu w  Kniażycach.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 830/222023-08-25Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 830/22)ogłoszenie Ns 830/22

„Sygn. akt I Ns 405/23

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Ryszardzie Tarajko zm. 12.07.2017 roku w Przemyślu, z zawodu: brak danych,  ostatnio zamieszkałemu w  Przemyślu.

Sąd nie posiada wiedzy o  majątku spadkowym. 

Zmarły nie pozostawił testamentu.

Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 405/232023-08-25Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 405/23)ogłoszenie Ns 405/23

„Sygn. akt I Ns  217/23

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku Jana Pindaczek i Katarzyny Pindaczek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności w ½ części nieruchomości gruntowej, położonej w Babicach, gm. Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie, składającej się z działki nr 1070, o powierzchni 0,4000 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze PR1P/00042384/1.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 217/232023-07-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 217/23)ogłoszenie Ns 217/23

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie II Kp 620/212023-07-17Witold ŚwieżyDownload this file (Ogłoszenie II Kp 620/21)Ogłoszenie II Kp 620/21