Lista Biegłych sądowych jest udostępniana w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego pokój nr 206 tel./fax 016  675 73 33 wew. 134, 016   678 36 97 codziennie w godzinach urzędowania sądu.

 

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 05.15.133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi).
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu.
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji).
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy.
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ukończyła 25 lat życia.
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Do wniosku  należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w  kwocie 10 zł. 

Opłatę skarbową  można  uiścić w  kasie  Urzędu Miasta  Przemyśla  lub na rachunek bankowy :  
Urząd Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 37-700 Przemyśl

Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.


 
  pdfLista biegłych sądowych.pdf

 
  pdfLista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.pdf

 

 

Informacje do pobrania dla biegłych:

docxInformacje dot. biegłych.docx22.19 KB

docxoświadczenie o poniesionych kosztach przez biegłego.docx11.73 KB 

docxOświadczenie o prowadzeniu działalności przez biegłego.docx12.08 KB

docxRozliczenie biegłego dot. kosztów dojazdu samochodem prywatnym.docx12.32 KB

docxwzór rachunku dla biegłego.docx15.47 KB

docxwzór rachunku dla biegłego z zakresu geodezji i kartografii.docx14.23 KB

docxwzór rachunku dla biegłego z zakresu medycyny pracy.docx13.51 KB

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 27 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 18983 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-05 22:46:52 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-27 14:46:10 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-06 16:53:43 Przemysław Kisała Wersja oryginalna