Majątek i finanse

 


Sąd Rejonowy w Przemyślu jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (państwową jednostką budżetową) nieposiadającą osobowości prawnej.

Działalność sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r, poz. 1476).

 

Zadania realizowane przez sąd finansowane były z budżetu państwa w ramach części 15 działu 755  – Wymiar sprawiedliwości i 753 - obowiązkowe ubezpieczenia.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 r. wynosiło: 21.040.132,80 zł, według poniższych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
 

 

ROZDZIAŁ

 

TYTUŁ

 

KWOTA

(w złotych)

 

75502

 

Jednostki sądownictwa powszechnego

 

19.878.137,88

 

75595

 

Pozostała działalność
 

 

4.500,00

 

75312

 

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

 

 

1.157.494,92

 

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd Rejonowy w Przemyślu obejmuje m.in.: nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

 

Stan majątku na dzień 31.12.2022r.:

 

 

 

 

Składniki majątku sądu

Wartość (brutto)

w złotych

na dzień

31.12.2022 r.

Stan umorzeń na dzień

 

31.12.2022 r

Wartość (netto)

 

w złotych

na dzień

31.12.2022 r.

 

Budynki, lokale, obiekty

 

2.086.163,63
 

 

1.156.799,11

 

929.364,52

 

Grunty w trwałym zarządzie

 

561.377,55

 

0

 

561.377,55

 

 

Maszyny i urządzenia techniczne 

 

5.052.011,80
 

 

4.520.991,21

 

531.020,59

 

Inne środki trwałe

 

426.774,73

 

 

415.635,64

 

11.139,09

 

Wartości niematerialne i prawne

 

1.044.972,54
 

 

1.044.972,54

 

0,00

 

R a z e m

 

9.171.300,25

 

7.138.398,50

 

2.032.901,75

 

Sąd posiada w trwałym zarządzie:

 

  • budynek przy ul. Mickiewicza 14 o łącznej powierzchni 1.939,50 m2
  • działkę nr 799 o powierzchni 0,1747 ha w obrębie 207 – przy ul. Mickiewicza 14 (nieruchomość zabudowana – siedziba sądu),
  • działkę nr 811/2 o powierzchni 0,1293 ha w obrębie 207 – przy ul. Mickiewicza 12,
  • działkę nr 830/3 o powierzchni 0,1105 ha w obrębie 207 – przy ul. Tuwima, niezabudowana nieruchomość,
  • działkę nr 850/3 o powierzchni 0,0277 ha w obrębie 207 – przy ul. Tuwima, niezabudowana nieruchomość,
  • działkę nr 830/1,835, 850/1 o powierzchni 0,0535 ha w obrębie 207 - przy ul. Tuwima, niezabudowana nieruchomość.

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 17 kwiecień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Witold Świeży
Licznik odwiedzin: 11020 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-04-17 11:35:15 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-04-17 11:34:22 Witold Świeży Wersja oryginalna