Majątek i finanse

 


Sąd Rejonowy w Przemyślu jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (państwową jednostką budżetową) nieposiadającą osobowości prawnej.

Działalność sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r, poz. 1476).

 

Zadania realizowane przez sąd finansowane były z budżetu państwa w ramach części 15 działu 755  – Wymiar  sprawiedliwości i 753 - obowiązkowe ubezpieczenia, 851 - ochrona zdrowia. 

Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 r. wynosiło: 27.582.676,74 zł, według poniższych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
 

 

ROZDZIAŁ

 

TYTUŁ

 

KWOTA

(w złotych)

 

75502

 

Jednostki sądownictwa powszechnego

 

25.903.819,96

 

75595

 

Pozostała działalność
 

 

4.500,00

 

75312

 

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

 

 

1.669.923,78

 

85195

 

Pozostała działalność

 

4.433,00

 

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd Rejonowy w Przemyślu obejmuje m.in.: nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

 

Stan majątku na dzień 31.12.2023r.:

 

 

 

 

Składniki majątku sądu

Wartość (brutto)

w złotych

na dzień

31.12.2023 r.

Stan umorzeń na dzień

 

31.12.2023 r

Wartość (netto)

 

w złotych

na dzień

31.12.2023 r.

 

Budynki, lokale, obiekty

 

56.521.146,48
 

 

1.151.479,27

 

55.369.667,21

 

Grunty w trwałym zarządzie

 

561.377,55

 

0

 

561.377,55

 

 

Maszyny i urządzenia techniczne 

 

14.628.924,44
 

 

6.903.584,11

 

7.725.340,33

 

Inne środki trwałe

 

1.519.946,99

 

 

421.886,67

 

1.098.060,32

 

Wartości niematerialne i prawne

 

1.179.907,50
 

 

1.065.882,54

 

114.024,96

 

R a z e m

 

74.411.302,96

 

9.542.832,59

 

64.868.470,37

 

Sąd posiada w trwałym zarządzie:

 

  • budynek przy ul. Mickiewicza 14 o łącznej powierzchni 1.939,50 m2
  • działkę nr 799 o powierzchni 0,1747 ha w obrębie 207 – przy ul. Mickiewicza 14 (nieruchomość zabudowana – siedziba sądu),
  • działkę nr 811/2 o powierzchni 0,1293 ha w obrębie 207 – przy ul. Mickiewicza 12,
  • działkę nr 830/3 o powierzchni 0,1105 ha w obrębie 207 – przy ul. Tuwima, niezabudowana nieruchomość,
  • działkę nr 850/3 o powierzchni 0,0277 ha w obrębie 207 – przy ul. Tuwima, niezabudowana nieruchomość,
  • działkę nr 830/1,835, 850/1 o powierzchni 0,0535 ha w obrębie 207 - przy ul. Tuwima, niezabudowana nieruchomość.

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 23 kwiecień 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Witold Świeży
Licznik odwiedzin: 11597 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-04-23 11:19:27 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-04-17 11:35:15 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-04-17 11:34:22 Witold Świeży Wersja oryginalna