Tryb działania Sądu Rejonowego w Przemyślu określony jest w: ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r., rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin  urzędowania sądów powszechnych oraz zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji sądowej.

Z kolei tryb postępowania Sądu Rejonowego w Przemyślu, jako Sądu rozpoznającego daną sprawę, regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu ( np. Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego)

Pisma wszczynające postępowanie  przyjmowanie są w biurze podawczym z oznaczeniem daty i godziny wpływu. Następnie kierowane są do właściwych wydziałów i tam rejestrowane. Przewodniczący Wydziału dokonuje wstępnej kontroli formalnej pism, a następnie dokonuje przydziału sprawy. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżania orzeczeń w sprawie.

Sprawy prawomocnie zakończone archiwizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr  46, poz. 443 oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie kwalifikowania do materiałów archiwalnych lub do dokumentacji niearchiwalnej akt i ksiąg, kolegiów do spraw wykroczeń z lat 1981-1989, okresów ich przechowywania oraz warunków niszczenia lub przekazywania archiwom państwowym (Dz. Urz. MS, Nr 3 poz. 19).

Nadzór administracyjny nad postępowaniem sprawuje Prezes Sądu Rejonowego, który w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony we wtorki, w godzinach 12.00-14.00 oraz w piątki, w godzinach 10.00-12.00, jak  również Wiceprezes Sądu Rejonowego, który w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony we środy, w godzinach 10.00-12.00.

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 10 kwiecień 2009
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Telega
Licznik odwiedzin: 11464 Autor / Zatwierdzający: Brak danych