Informacja dla  osób niepełnosprawnych

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, a także w zakresie ułatwień dostępu do budynku Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do Wydziału, w którym toczy się dana sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie pracownikom BOI ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie Sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwieniu określonej sprawy.

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych, pracownicy Biura Obsługi Interesantów oraz ochrony Sądu Rejonowego w Przemyślu chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

Budynek Sądu Rejonowego w Przemyślu jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w przyschodową platformę do transportu osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajdują się BOI z czytelnią akt, kasa oraz biuro podawcze, jak również toaleta dla osób niepełnosprawnych .

Przy budynku Sądu znajduje się parking z 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany natomiast od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.


 
Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

 

 

 

Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017 poz. 1824) Sąd Rejonowy w Przemyślu udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z  Sądem.

Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 Kontakt jest możliwy poprzez:
1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: sad@przemysl.sr.gov.pl
2. przesyłanie faksów pod nr (16) 679 45 31.


Sąd Rejonowy w Przemyślu  zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018 poz.511 z późn. zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.
 
Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018 poz. 412 z późn. zm.)

Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia , który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

-Wzór  formularza do pobrania  bytes

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 sierpień 2012 Aktualizowany dnia: 06 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 8833 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-06 16:54:43 Przemysław Kisała Wersja oryginalna