Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym, która weszła w życie od dnia 1.02.2008 r. 
Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. (art.2 ustawy)

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. ma nieposzlakowaną opinię,
5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
7. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o:
- przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
- związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
- w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
Wydanie zaświadczenia przez lekarz sadowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydanie zaświadczenie w wysokości 100 zł, a w przypadku konieczności dojazdu do uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 18 ustawy).
Koszty  wystawienia  zaświadczenia  finansowane są z  budżetu państwa z części , której dysponentem  jest Minister Sprawiedliwości.
Prezes sądu okręgowego na wniosek organu uprawnionego może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia:
1. w razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
2. jeżeli zaświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (art. 19 ustawy).
  

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 04 styczeń 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 133954 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-01-04 11:53:30 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2024-01-04 11:52:30 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-01-20 15:06:40 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 10:39:27 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-27 14:53:07 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-27 14:46:55 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-26 11:14:53 Administrator Wersja oryginalna