Pisma sądowe oraz pisma z zakresu administracji i nadzoru, kierowane do sądu za pośrednictwem poczty, bądź składane w biurze podawczym sądu, ewidencjonowane są w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22 z późn. zm).
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Przemyślu przyjmuje i wysyła korespondencję zgodnie z zasadami biurowości w sprawach sądowych. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu biuro podawcze poświadcza jego przyjęcie na kopii lub w książce doręczeń.

Skargi wpływające do sądu, przedstawiane są Prezesowi Sądu.
Część pism w określonych trybach postępowania sądowego, np. postępowania uproszczonego, należy składać na urzędowych formularzach (formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - dział formularze). Pozostałe pisma składane w postępowaniu sądowym można formułować samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika.

Wnioski kierowane do Wydział Ksiąg Wieczystych, który jest  prowadzony w systemie informatycznym, należy składać bezpośrednio do biura podawczego tego wydziału.
Obieg pism z zakresu administracji i nadzoru odbywa się w sądzie w oparciu o ustaloną przez prezesa sądu, w uzgodnieniu z archiwum państwowym, instrukcję kancelaryjną i oparty jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Sprawy rozpoznawane są w sądzie na rozprawach, posiedzeniach jawnych i posiedzeniach niejawnych.

O terminie rozpraw i posiedzeń, zainteresowani są powiadamiani za pośrednictwem poczty lub w inny sposób przewidziany przez ustawy. Doręczanie stronom odpisów orzeczeń regulują odrębne, dla poszczególnych postępowań przepisy.
Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 14 październik 2016
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Michał Boruta
Licznik odwiedzin: 12341 Autor / Zatwierdzający: Brak danych