Dyrektor Sądu Rejonowego w Przemyślu

Piotr Bednarz

pok. 218
tel. 16  678 77 87

tel. 16 679 45 80

 

Zakres obowiązków dyrektora Sądu Rejonowego w Przemyślu:

1.  Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133 z późn.zm.) tj. zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz majątkowe funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 w/w ustawy;

2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kuratorów zawodowych;

4. Określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Przemyślu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

5. Reprezentuje Skarbu Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

6. Pełni bezpośredni nadzór nad pracą komórek organizacyjnych, w tym oddziałów i sekcji, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą, z wyjątkiem zespołów kuratorskiej służby sądowej;

7.  Koordynuje działalność komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Przemyślu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu.

8. Zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych;

9. Nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

10. Nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

11. Zapewnia ławnikom odpowiednie warunki pracy, w szczególności warunki lokalowe, oraz narzędzia pracy, które umożliwią wykonanie ich obowiązków orzeczniczych;

12. Przygotowuje - przy współpracy z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - projekt planu finansowego oraz planu finansowego Sądu Rejonowego w Przemyślu, a następnie wykonuje budżet sądu;

13.  Organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, dokonuje ich kwartalnej oceny;

14. Sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

15. Sporządza roczne sprawozdania z działalności sądu, w zakresie powierzonych mu zadań;

16. Podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;

17. Dokonuje zmian w projektach planów finansowych oraz planach finansowych wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. poz. 1476 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 14 grudzień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Witold Świeży
Licznik odwiedzin: 22724 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-12-14 13:46:54 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-03-20 08:04:05 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-03-20 08:02:59 Witold Świeży Zobacz zmiany
2022-11-08 11:35:13 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:15:53 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:13:36 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-27 14:24:21 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-20 15:07:34 Grzegorz Zatoń Wersja oryginalna