Biuro Obsługi Interesantów - Sądu  Rejonowego w Przemyślu

ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl
e-mail: boi@przemysl.sr.gov.pl

tel. 16 6794500

Godziny pracy Biura Obsługi Interesantów:

 

poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 18:00 - z 15 minutową przerwą pomiędzy 11:00 a 11:15

wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 - z 15 minutową przerwą pomiędzy 11:00 a 11:15
  

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów

Małgorzata Bajorska

inspektor Sądu Rejonowego w Przemyślu

tel. 16 6794500

 

Małgorzata Gawlik

inspektor Sądu Rejonowego w Przemyślu
tel. 16 6794500

 

Wzory pism do pobrania znajdują sie pod adresem wsoi.ms.gov.pl

 

 Informacje do pobrania dla świadków:

 docxInformacje dla świadków.docx16.65 KB

 docwniosek o wypłatę - strony postępowania.doc100.5 KB

 

Regulamin
Biura Obsługi Interesantów (BOI)
Sądu Rejonowego w Przemyślu
 
§1
 
Postanowienia ogólne.
 
1. Biuro Obsługi Interesantów (BOI) powołane jest do obsługi interesantów wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Przemyślu, z wyłączeniem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz V Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych.
 
2. Biuro Obsługi Interesantów mieści się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. A. Mickiewicza 14, w pokoju nr 2 i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku  w godzinach: 
 poniedziałek 7.30 do 18:00 z 15 minutową przerwą pomiędzy godz. 11:00 a 11:15
 wtorek-piątek 7:30 do 15:30 z 15 minutową przerwą pomiędzy godz. 11:00 a 11:15
 
3. Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych dokonywana jest w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6 w pokoju nr 37.
 
4. Obsługa interesantów V Wydziału Gospodarczego w zakresie spraw upadłościowych i naprawczych dokonywana jest w budynku przy ul. Dworskiego 6, w pokoju  nr 101. 
 
5. Biuro Obsługi Interesantów organizacyjnie podlega Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Przemyślu.
 
6. Biurem Obsługi Interesantów kieruje Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Przemyślu, który odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie.
 
7. Skargi i wnioski dotyczące pracy Biura Obsługi Interesantów rozpoznaje Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu.
 
8. Kierownicy sekretariatów oraz inni pracownicy Sądu zobowiązani są do ścisłego współdziałania z pracownikami Biura Obsługi Interesantów, do udzielania wsparcia merytorycznego oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez Biuro, w tym do terminowego odnotowywania czynności podejmowanych w poszczególnych sprawach w systemie informatycznym. 
 
9. Obsługa interesantów przez BOI nie zwalnia Kierowników Sekretariatów Wydziałów/Sekcji z obowiązku obsługi interesanta, zgłaszających się bezpośrednio w sekretariacie.
 
10. W skład Biura Obsługi Interesantów wchodzi Czytelnia Akt, której zakres działania określa załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu nr 27/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
 
§ 2
 
Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów.
 
1. Biuro Obsługi Interesantów  udostępnia informacje osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie pod nr tel: 166794500 lub drogą elektroniczną: boi@przemysl.sr.gov.pl .  
 
2. Interesanci (w tym adwokaci i radcowie prawni) zgłaszający się osobiście przyjmowani są w kolejności zgłoszenia się do Biura.
 
3. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek, co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
 
4. Biuro prowadzi kontrolki składanych wniosków i oświadczeń oraz wydawanych dokumentów.
 
5. Do zadań Biura należy w szczególności:
 
1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji  w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
10) udzielanie informacji o:
a) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
b) rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,
c) wysokości kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania, numerów rachunków bankowych sądu,
d) sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
e) przesłankach ustanowienia z urzędu: obrońcy, adwokata, radcy prawnego,
f) rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, wydziałach funkcjonujących w sądzie, ich właściwościach rzeczowych, lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, 
g) prawach i obowiązkach strony, świadka.
11) udostępnianie listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych  listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności w postępowaniu sądowym, listy osób posiadających licencje syndyka, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Przemyślu.
 
§3
 
Zasady udzielania informacji
 
1. Informacji o sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Przemyślu pracownicy Biura Obsługi Interesantów udzielają na zasadach określonych w Rozdziale 9 Udzielanie Informacji, udostępnianie akt sądowych i dokumentów             z akt, przesyłanie akt” rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn.zm.), po uprzednim sprawdzeniu tożsamości strony/wnioskodawcy/uczestnika postępowania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także należytego umocowania.
 
2. Informacji o toczących się postępowaniach drogą e-mailową udziela się zgodnie z przepisami § 98 i § 99 powołanego w pkt. 1 Regulaminu.
 
§4
 
Przyjmowanie korespondencji
 
1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura Podawczego, natomiast w BOI dopuszczalne jest złożenie wniosku o:
1) wydanie odpisu orzeczenia;
2) sporządzenie i wydania uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy;
3) o wgląd do akt sprawy;
4) o wykonanie fotokopii z akt sprawy;
5) o wydanie kserokopii z akt sprawy; 
6) wniosek o sporządzenie nośnika z elektronicznym zapisem rozprawy.
 
2. Udostępnianie osobom uprawnionym: akt, protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk oraz obraz, jak również wykonywanie fotografii dokumentów z akt sprawy następuje w czytelni akt.
 
Czytelnia akt - Sądu  Rejonowego w Przemyślu

ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl
e-mail: czytelnia@przemysl.sr.gov.pl

tel. 16 6794505
 
Regulamin Czytelni Akt
Sądu Rejonowego w Przemyślu
 
§1
 
1. Czytelnia Akt jest miejscem przeglądania akt sądowych wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Przemyślu, w tym zapisów dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy za wyjątkiem ksiąg wieczystych i akt tych ksiąg oraz materiałów objętych klauzula tajności.
 
2. Czytelnia Akt wchodzi w skład Biura Obsługi Interesantów i podlega Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Przemyślu.
 
3. Czytelnią kieruje Kierownik Oddziału Administracyjnego.
 
4. Kierownicy Sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania  z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego i pracownikiem czytelni oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów.
 
5. Czytelnia Akt mieści się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu w pokoju 2a.
 
6. Czytelnia akt czynna jest:
1) w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00 z 15 minutową przerwą pomiędzy godz. 11:00 a 11:15, z zastrzeżeniem, że ostatnia osoba przyjmowana jest o godz. 17:45);
2) od wtorku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do 15.00 z 15 minutową przerwą pomiędzy godz. 11:00 a 11:15, z zastrzeżeniem, że ostatnia osoba przyjmowana jest o godz. 14:45).
 
7. Interesanci zamawiający akta po godzinie 14:00 (a w poniedziałki po godzinie 15:30) umawiani są na następny dzień.
 
§2
 
1. Pomieszczenie Czytelni Akt objęte jest monitoringiem.
 
2. Przed udostępnieniem akt – czy to w formie tradycyjnej czy zapisu elektronicznego – osoby korzystające z Czytelni Akt mają obowiązek wypełnić i złożyć „wniosek o wgląd do akt sprawy” – wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Osoby te zobowiązane są złożyć czytelny podpis na „karcie wglądu do akt sprawy” znajdującej się wewnątrz akt sądowych – wzór karty stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 
3. Kierownik sekretariatu zobowiązany jest do wszywania na początku pierwszego tomu akt „kartę wglądu do akt sprawy”. Karta ta nie jest numerowana.  
 
4. Wpis dokonywany w „karcie wglądu do akt sprawy” jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni Akt i potwierdzeniem zapoznania się z jego treścią.
 
5. Wypełniony wniosek o wgląd do akt sprawy dołączany jest przez pracownika Czytelni do akt sprawy i rejestrowany w „kontrolce udostępnionych akt” – prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej, dla każdego Wydziału oddzielnie – wzór kontrolki stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  
 
6. Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez kierownika odpowiedniego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo do wglądu do akt oraz czy akta mogą być jej udostępnione. Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta do Czytelni, co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt, kierownik Sekretariatu nie przekazuje akt do czytelni akt, zawiadamia o powyższym pracownika Czytelni akt, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału lub Prezesa Sądu na wgląd do akt.
 
7. Zamówione akta do Czytelni przynosi z sekretariatu pracownik czytelni bądź goniec. Pracownik Czytelni lub goniec potwierdza fakt przyjęcia akt w „kontrolce przekazywanych i zwracanych akt” prowadzonej przez sekretariat Wydziału, zaś pracownik sekretariatu potwierdza w kontrolce ich zwrot. Akta zwracane są do sekretariatu Wydziału przez pracownika Czytelni lub gońca. Wzór kontrolki stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 
 
8. Akta wydawane do Czytelni muszą być zszyte w sposób trwały i ponumerowane, a znajdujące się w aktach dowody rzeczowe odpowiednio zabezpieczone.
 
9. Składając zamówienie, należy podać sygnaturę akt sprawy, wydział oraz nazwiska (nazwę firmy) stron w niej uczestniczących, swoje dane osobowe oraz ewentualnie inne dane uzasadniające uprawnienia do wglądu do akt, a w przypadku sprawy wielotomowej numer tomu.
 
§3
 
1. Zamawianie akt może być realizowane przez uprawnione osoby zainteresowane: osobiście w czytelni, telefonicznie pod numerem 166794505 lub poprzez przesyłanie wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@ przemysl.sr.gov.pl. W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami zalecane jest zamawianie akt z jednodniowym wyprzedzeniem, dzwoniąc lub przesyłając wniosek drogą elektroniczną.
 
2. Akta sprawy znajdujące się w: IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziale Gospodarczym oraz w Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych przy II Wydziale Karnym udzielane będą do wglądu po zamówieniu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 
3. Akta sprawy znajdujące się w innych wydziałach udostępniane są w miarę możliwości na bieżąco.
 
4. Akta sprawy, których  udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane zostaną w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię w porozumieniu z pracownikiem sekretariatu właściwego Wydziału.
 
5. W razie potrzeby istnieje możliwość zamówienia kilku akt spraw jednocześnie, jednak jednorazowo można zapoznać się wyłącznie z jedną sprawą. W celu przejrzenia kolejnych akt, interesant obowiązany jest zwrócić dotychczas przeglądane akta. 
 
§4
 
1. Prawo zapoznania się z aktami i sporządzania notatek oraz samodzielnego utrwalenia ich obrazu lub uzyskania kserokopii z akt sprawy w toku postępowania sądowego i po jego zakończeniu mają osoby uprawnione wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego - w sprawach rozpoznawanych wg przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego : strony i uczestnicy postępowania, a za zgodą Przewodniczącego Wydziału, każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi, zaś w sprawach rozpoznawanych wg przepisów Kodeksu Postępowania Karnego : strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi stron, a za zgodą Prezesa Sądu (upoważnionego sędziego) także inne osoby.
 
2. Uprawnienie do samodzielnego utrwalania obrazu akt lub uzyskania kserokopii z akt sprawy nie obejmuje akt oskarżycieli publicznych  dołączonych do akt sądowych  w sprawach zarejestrowanych w repertorium Kp i Ko, o ile nie są trwale połączone z aktami sądowymi.
 
3. Akta spraw  udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości.
 
4. Czytelnia Akt przyjmuje: 
1) wnioski o wgląd do akt sprawy;
2) wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sprawy – wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych;
3) zgłoszenie samodzielnego utrwalenia ich obrazu – wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych.
 
§5
 
1. Kserokopie dokumentów z akt sądowych wydawane są stronie  po złożeniu zamówienia, uzyskania zgody w przypadkach wskazanych w §4 ust 1 Regulaminu oraz wniesieniu stosownej opłaty.
 
2. Wzór wniosku o „sporządzenie kserokopii z akt sprawy” stanowi załącznik nr 6 Regulaminu. Wzór wniosku o „sporządzenie nośnika z zapisem dźwięku lub obrazu” stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
 
3. Sekretariat przekazuje sporządzone kopie celem ich wydania w BOI lub wysyła pocztą, jeżeli taki sposób wydania dokumentu zastrzegł w swoim wniosku interesant.
 
4. Przy korzystaniu z oprogramowania do odtwarzania dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy  pracownik Czytelni nadzoruje zapoznanie się interesanta z zapisem dźwięku oraz obrazu, a w razie potrzeby udziela niezbędnej pomocy w obsłudze sprzętu oraz oprogramowania.
 
5. Pracownik czytelni usuwa nagrania z pamięci komputera, po opuszczeniu stanowiska przez interesanta.
 
§ 6
 
1. Korzystanie z aparatu fotograficznego lub skanera do samodzielnego utrwalenia obrazu akt sprawy jest możliwe po uprzednim poinformowaniu pracownika sprawującego nadzór nad czytelnią i po pisemnym zaakceptowaniu pracownika Biura Obsługi Interesantów, a w razie takiego wymogu, uzyskania zgody odpowiedniej osoby (Prezesa Sądu, Przewodniczącego Wydziału, sędziego),
 
2. Każdy przypadek samodzielnego utrwalenia obrazu akt sprawy pracownik sprawujący nadzór nad czytelnią odnotowuje w rubryce - uwagi - „Kontrolki akt przekazanych do czytelni”.
 
3. Wykonanie kopii fotograficznej lub skanu dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest pod bezpośrednim nadzorem pracownika czytelni akt.
 
4. W celu wykonania fotokopii z akt sprawy lub elektronicznego nośnika należy złożyć w Czytelni wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 5 lub 7 Regulaminu. Sporządzenie fotokopii akt lub elektronicznego nośnika zostaje odnotowane „w karcie wglądu do akt sprawy” (załącznik nr 2) oraz „kontrolce udostępnionych akt” (załącznik nr 3) przez pracownika Czytelni.
 
 
§ 7
 
1. Interesanci korzystający z czytelni zobowiązani są do zachowania ciszy i niezakłócania porządku. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów. 
 
2. Zabronione jest wynoszenie akt poza czytelnię.
 
3. Interesanci mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt oraz zgłoszenia osobie obsługującej czytelnię zauważonych uszkodzeń akt.
 
4. Przy odsłuchaniu dowodów w sprawie - dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko poprzez podłączone do komputera słuchawki przy pomocy gniazda minijack 3,5 mm. Dopuszczalne jest korzystanie ze słuchawek udostępnianych w czytelni lub własnych, jednakże wykorzystanie słuchawek własnych należy zgłosić pracownikowi czytelni przed udostępnieniem dowodu.
 
5. Użytkownikom nie wolno:
podłączać innego własnego sprzętu do sieci,
zmieniać konfiguracji oprogramowania sprzętu komputerowego,
korzystać z nielegalnego oprogramowania;
samodzielnie instalować jakichkolwiek oprogramowań i usuwać oprogramowań zainstalowanych na komputerze znajdującym się w czytelni.
 
6. Osoby czytające akta i odtwarzające dźwięk lub obraz mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnię.
 
7. W sytuacji zakłócania ustalonego porządku interesant zostanie poproszony o opuszczenie czytelni.
 
8. W Czytelni Akt nie będą obsługiwane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 06 grudzień 2016 Aktualizowany dnia: 30 styczeń 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 34069 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-01-30 09:30:03 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2024-01-30 08:46:37 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-11-20 17:28:05 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-11-20 00:34:23 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-27 14:38:32 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-25 11:38:25 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-25 11:37:33 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-25 11:36:55 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-06 16:51:18 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-06 16:50:50 Przemysław Kisała Wersja oryginalna